Báo Cáo Tài Chính là gì? Cách lập BCTC mới nhất 2021

Khái niệm về Báo cáo tài chính là gì?

Khái Niệm Về Báo Cáo Tài Chính Là Gì?
Khái niệm về Báo cáo tài chính là gì?

Báo cáo tài chính ( tiếng anh gọi là: Financial Statement) là hệ thống thông tin kinh tế, tài chính của đơn vị kế toán được trình bày theo biểu mẫu quy định tại chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán.

Định kỳ cuối mỗi quý và cuối năm sẽ công bố báo cáo tài chính.

Mục đích của Báo cáo tài chính là gì?

Mục Đích Của Báo Cáo Tài Chính Là Gì?
Mục đích của Báo cáo tài chính là gì?

Như vậy từ định nghĩa báo cáo tài chính là gì từ đó các bạn có thể biết được chức năng và mục đích của báo cáo tài chính. Đó chính là:

Báo cáo tài chính dùng để cung cấp thông tin về tình hình kinh doanh, tài chính và các luồng tiền của doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu quản lý của chủ doanh nghiệp, cơ quan Nhà nước và nhu cầu hữu ích của những người sử dụng trong việc đưa ra các quyết định kinh tế. Báo cáo tài chính phải cung cấp những thông tin của một doanh nghiệp về:

 • Tài sản
 • Nợ
 • Vốn chủ sở hữu
 • Doanh thu
 • Lãi, lỗ và phân chia các luồng kinh doanh.
 • Các luồng tiền

Ngoài các thông tin này, doanh nghiệp còn phải cung cấp các thông tin khác trong “Bản thuyết minh Báo cáo tài chính” nhằm giải trình thêm về các chỉ tiêu đã phản ánh trên các Báo cáo tài chính tổng hợp và các chính sách kế toán đã áp dụng để ghi nhận các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, lập và trình bày Báo cáo tài chính.

Báo cáo Tài chính có bao nhiêu loại?

Báo cáo tài chính gồm 2 loại là:

 • Báo cáo tài chính tổng hợp
 • Báo cáo tài chính hợp nhất

Thời hạn nộp báo cáo tài chính là khi nào?

Thời hạn nộp báo cáo tài chính của các doanh nghiệp nhà nước sẽ khác với doanh nghiệp tư nhân. Cụ thể như sau.

Đối với doanh nghiệp nhà nước

– Thời hạn nộp báo cáo tài chính quý

 • Đơn vị kế toán bắt buộc phải nộp báo cáo tài chính chậm nhất 20 ngày, tính từ ngày kết thúc kỳ kế toán quý. Đối với công ty mẹ hay tổng công ty nhà nước thì chậm nhất sẽ là 45 ngày.
 • Đơn vị kế toán trực thuộc doanh nghiệp, tổng công ty nhà nước nộp báo cáo tài chính quý cho công ty mẹ, tổng công ty theo thời hạn do công ty mẹ, tổng công ty quy định.

– Thời hạn nộp báo cáo tài chính năm

 • Đơn vị kế toán bắt buộc phải nộp báo cáo tài chính năm chậm nhất 30 ngày, kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm. Đối với công ty mẹ, Tổng công ty nhà nước chậm nhất là 90 ngày;
 • Đơn vị kế toán trực thuộc Tổng công ty nhà nước nộp báo cáo tài chính năm cho công ty mẹ, Tổng công ty theo thời hạn do công ty mẹ, Tổng công ty quy định.

Đối với doanh nghiệp tư nhân

 • Đơn vị kế toán là doanh nghiệp tư nhân và công ty hợp danh phải nộp BCTC năm chậm nhất là 30 ngày, kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm; đối với các đơn vị kế toán khác, thời hạn nộp Báo cáo tài chính năm chậm nhất là 90 ngày;
 • Đơn vị kế toán trực thuộc nộp BCTC năm cho đơn vị kế toán cấp trên theo thời hạn do đơn vị kế toán cấp trên quy định.

Hướng dẫn lập báo cáo tài chính

Việc lập báo cáo tài chính là công việc không phải dễ, đòi hỏi ở người kế toán phải tổng hợp rất nhiều kỹ năng mà không phải ai cũng có được.

Chính vì vậy, để đơn giản hơn cho các bạn khi lập báo cáo tài chính thì HCW đã tổng hợp các bước thực hiện lập báo cáo tài chính, cụ thể như sau:

Bước 1: Sắp xếp chứng từ kế toán

Lời khuyên: Để thực hiện các nghiệp vụ ghi sổ sách theo trình tự thời gian, người kế toán buộc phải tìm kiếm và sắp xếp các hóa đơn, chứng từ đầy đủ và theo trình tự thời gian. Ví dụ như lưu trữ theo tháng hoặc theo quý để dễ kiểm soát.

Một số công việc trong bước này bao gồm: 

 • Phân bổ khấu hao tài sản cố định, mức giá trả trước ngắn hạn, dài hạn, lập các bút toán phân bổ.
 • Tập hợp các hóa đơn đầu vào, đầu ra, sổ phụ ủy nhiêm chi các ngân hàng, thông báo đóng Bảo hiểm xã hội, lập bảng lượng,…từ ngày 1/1 đến ngày 31/12 và hoàn thành nhập liệu vào sổ sách.

Bước 2: Hạch toán và phân bổ chi tiết các nghiệp vụ kinh tế phát sinh

Trong quá trình hạch toán, doanh nghiệp tiến hành hoàn thiện những chứng từ hợp lý, hợp lệ, hợp pháp tuân thủ các quy định của luật pháp về kế toán, thuế.

Phân bổ những nghiệp vụ nảy sinh theo tháng, quý như: Phân bổ chi phí trả trước, phân bổ khấu hao, phân bổ dụng cụ, công cụ….

Đây là các bước căn bản để lập báo cáo tài chính 2020 theo quy định hiện hành.

Bước 3: Kiểm tra, đối chiếu số liệu với các hồ sơ khác

– Số dư đầu kỳ và cuối kỳ, Phát sinh có, Phát sinh nợ của từng ngân hàng trên sổ chi tiết các TK 112 cần khớp với sao kê từ phía ngân hàng.

– Sổ quỹ tiền mặt và tiền gửi ngân hàng không âm tại mọi thời điểm. Nếu sổ quỹ âm thì có thể xử lý bằng nhiều cách, trong đó thì cho vay mượn cá nhân lãi suất 0% là cách làm đơn giản nhất

– Tổng Doanh thu trên TK 511 cần khớp với tổng giá trị của hoá đơn đầu ra và tổng doanh thu trên các tờ khai thuế VAT trong năm cộng lại. Trong một số trường hợp cụ thể thì cần tính cả TK 711 (nếu khoản thu nhập khác là có xuất hoá đơn và ghi nhận nghĩa vụ thuế ). Khi các bạn đối chiếu tài khoản thuế, mà khách hàng có doanh thu không chịu thuế hoặc chịu thuế 10%, 5%, 0% thì cột doanh thu và cột VAT các bạn nên tách riêng theo từng mẫu trên chứ không để gộp.

– Tổng thuế VAT đầu ra – Số phát sinh bên Có của TK 3331 phải khớp với tổng giá trị thuế GTGT đầu ra của các hoá đơn cùng lại và khớp với Tổng giá trị thuế GTGT đầu ra trên những Tờ khai thuế VAT trong năm cộng lại.

– Tổng số thuế GTGT đầu vào – Số phát sinh Nợ TK 133 trong năm có thể khớp hoặc không khớp với Tổng giá trị VAT đầu vào trên những tờ khai thuế VAT cộng lại. Nếu không khớp, các bạn bắt buộc giải trình được vì sao lại có chênh lệch (hoá đơn năm nay nhưng khai thuế vào năm sau chẳng hạn).

– Số dư trên TK 131, 331, 1388, 3388, 141, 311, 341, 244, 344, 144 – theo từng đối tượng mã khách hàng nên chính xác. Nếu có điều kiện thì nên làm Biên bản đối chiếu công nợ với từng quý khách để đảm bảo số liệu của mình là chính xác. Nếu không thì nên đánh giá lại mọi phát sinh công nợ theo từng đối tượng để bảo đảm số dư đúng. Đặc biệt, các bạn kế toán cần lưu ý tới các đối tượng Dư Có 131, Dư Nợ 331 để tránh phát sinh lỗi khi lập báo cáo tài chính 2020.

– Số dư TK 3383, 3384, 3389 cần phải khớp với số liệu trên Thông báo đóng BHXH.

– Số dư tại ngày 1/1/, 31/12, phát sinh Nợ, phát sinh Có TK 311, 341 bắt buộc phải khớp với số liệu bên cho vay: Sao kê tài khoản tiền vay của ngân hàng, hoặc giao kèo vay tiền cá nhân.

– Tổng hợp nhập xuất tồn: Tổng hợp chi tiết từng mã hàng không âm tại mọi thời điểm. Số dư tại thời điểm đến 31/12 ở từng kho hàng khớp với số liệu thực tế hoặc Biên bản kiểm kê.

– Tổng hợp nhập – xuất – tồn TK 152, 155, 156, cần khớp với số liệu dư đầu kỳ, phát sinh trong kỳ, dư cuối kỳ trên BCDPSTK với từng tài khoản 152, 155, 156.

– Số dư tại 1/1, 31/12 và phát sinh Bên Nợ, Bên có của TK 211, 214, 142, 242 nên khớp với Bảng phân bổ chi phí trả trước dài hạn, ngắn hạn và Bảng phân bổ khấu hao TSCĐ.

– Nếu trong năm đơn vị còn nợ tiền thuế thì số dư bên Có của các TK thuế: 3331,3334, 3335,… phải khớp với số tiền thuế còn nợ.

– Đảm bảo 100% nghiệp vụ ghi nhận giá tiền có đầy đủ hoá đơn, chứng từ đầu vào.

– Bảng cân đối phát sinh những tài khoản: Dư đầu, phát sinh, dư cuối hai bên Nợ có, phải luôn luôn bằng nhau.

Bước 4: Cân đối các bút toán tổng hợp và kết chuyển

Doanh thu và chi phí phải bảo đảm mối quan hệ hài hòa và hợp lý. Thông thường giá vốn không lớn hơn doanh thu, giá tiền quản lý không quá lớn, tuỳ từng lĩnh vực hay ngành nghề mà tỉ lệ chi phí không giống nhau.

Các doanh nghiệp Thương mại, Sản xuất, Xây dựng: Chi phí giá vốn là lớn nhất. Chi phí quản lý rất thấp, chỉ khoảng 10-20% doanh thu. Còn những doanh nghiệp dịch vụ thì tỉ lệ chi phí quản lý có thể lớn hơn.

Trong trường hợp tổng chi phí quá thấp so với doanh thu: Các bạn có thể nâng mức chi phí lên bằng một số giải pháp: thêm nhân viên trên bảng lương, tăng chi phí lương, tạo ra giá thành lãi vay (lưu ý lãi vay cá nhân không vượt quá 150% lãi suất căn bản nhà băng thương nghiệp hoặc ngân hàng nhà nước), Tăng chi phí khấu hao bằng cách để khung khấu hao ở mức thấp nhất,… Và trong trường hợp chi phí quá nhiều cần giảm chi phí, hãy gác chi phí sang năm sau.

Bước 5: Lập báo cáo tài chính

– Lập báo cáo tài chính 2020 theo pháp luật và chế độ kế toán hiện hành

– Lập quyết toán thuế TNDN, TNCN

– Các báo cáo trên được lập trên phần mềm HTKK của cơ quan thuế. Yêu cầu phải sử dụng bản mới nhất.

– Sau khi lập xong BCTC và các báo cáo quyết toán thì tiến hành kết xuất ra excel để lưu tại máy, kết xuất file XML để nộp cơ thuế quan theo quy trình nộp báo cáo mới nhất áp dụng.

Thông qua 5 bước trên, một kế toán có thể hình dung được phần nào công việc của một kế toán Doanh nghiệp từ khâu hạch toán chi tiết cho tới thiết lập báo cáo tài chính 2020 hoàn chỉnh. Trách nhiệm và bổn phận của một trước Ban lãnh đạo cũng như trách nhiệm và bổn phận của doanh nghiệp trước những cơ quan quản lý nhà nước.

Bài viết mới nhất
LỢI ÍCH CỦA THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
09/04/2021
LỢI ÍCH CỦA THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
Bản chất cốt lõi của Web và Internet phát triển trong tương lai chính là thương mại. Các trung tâm...
THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ LÀ NGHÀNH GÌ ?
09/04/2021
THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ LÀ NGHÀNH GÌ ?
Có thể nói Việt Nam chúng ta là một nước có tốc độ phát triển kinh tế khá nhanh và...
HẠ TẦNG SỐ – NỀN TẢNG CHO PHÁT TRIỂN KINH TẾ SỐ
09/04/2021
HẠ TẦNG SỐ – NỀN TẢNG CHO PHÁT TRIỂN KINH TẾ SỐ
Chúng ta đang bước vào kỷ nguyên số, xã hội số và trong vòng 10 năm tới, thế giới sẽ...
CÔNG NGHỆ SỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN NGÀNH KẾ TOÁN Ở VIỆT NAM
09/04/2021
CÔNG NGHỆ SỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN NGÀNH KẾ TOÁN Ở VIỆT NAM
Sự bùng nổ của công nghệ số tác động mạnh mẽ đến lĩnh vực kế toán. Vai trò của kế...

bài viết liên quan

LỢI ÍCH CỦA THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
09/04/2021
LỢI ÍCH CỦA THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
Bản chất cốt lõi của Web và Internet phát triển trong tương lai chính là thương mại. Các trung tâm...
THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ LÀ NGHÀNH GÌ ?
09/04/2021
THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ LÀ NGHÀNH GÌ ?
Có thể nói Việt Nam chúng ta là một nước có tốc độ phát triển kinh tế khá nhanh và...
HẠ TẦNG SỐ – NỀN TẢNG CHO PHÁT TRIỂN KINH TẾ SỐ
09/04/2021
HẠ TẦNG SỐ – NỀN TẢNG CHO PHÁT TRIỂN KINH TẾ SỐ
Chúng ta đang bước vào kỷ nguyên số, xã hội số và trong vòng 10 năm tới, thế giới sẽ...
CÔNG NGHỆ SỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN NGÀNH KẾ TOÁN Ở VIỆT NAM
09/04/2021
CÔNG NGHỆ SỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN NGÀNH KẾ TOÁN Ở VIỆT NAM
Sự bùng nổ của công nghệ số tác động mạnh mẽ đến lĩnh vực kế toán. Vai trò của kế...
024.7303.2838